Microsoft SQL Server Management Objects 10.1.2531.0

Microsoft SQL Server Management Objects 10.1.2531.0

Microsoft – Shareware –
ra khỏi 17 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft SQL Server Management Objects là một Shareware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.053 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Management Objects là 10.1.2531.0, phát hành vào ngày 03/01/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/05/2008.

Microsoft SQL Server Management Objects đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server Management Objects đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Management Objects!

Cài đặt

người sử dụng 4.053 UpdateStar có Microsoft SQL Server Management Objects cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản